5 Temmuz 2013 Cuma

Kalp Gözünün Açılması - İnşirah-ı Sadr Nedir Nasıl Olur ?

Kalp Gözünün Açılması - İnşirah-ı Sadr Nedir Nasıl Olur ?
 
Ulûl'elbab'a göre Kalp gözü'nün açılması basit ve sanıldığı kadar kolay bir durum değildir! kalp gözünü açmak insan için ebedi kurtuluşun ilk basamaklarından olan çok mühim ve büyük bir hadisedirki bu öyle sanıldığı gibi herkese verilmeyen ilahi takdirin emri ile olan bir manevi haldir, bu hali gerçek anlamda yaşayan insanların sayısı yok denecek sanılandan çok ama çok azdır ... O duayı bu kadar bu duayı O kadar okumakla Kalp gözü açılmaz eğer öyle olsaydı bugün kalp gözü açık insandan geçilmezdi, Kalp gözünün açılması tamamen kişinin Hakka olan teslimiyetine ve samimiyetine bağlı olan bir manevi haldir ki tamamen ilahi bir lutufdur bu manevi hadise Kuran'a ve Hz Muhammed'e olan gerçek ve samimi bir teslimiyetin sonucudur her devirde veyahut dönemde Kalp gözü açık olan sayılı seçkin zevat vardır ortalıkta dolaşan kalp gözünün açık olduğunu iddia eden bazı insanların ise samimiyeti O kadardır...Kalp gözünün açılabilmesi için kişinin menfi benlikten egoist düşüncelerden tamamen sıyrılması onlardan kurtulması en zaruri ve gerekli şarttır, nefs terbiyesi sonucunda eğer yaratıcının yarattığı yaratılmışta Yaratıcıya olan samimi ve doğru bir teslimiyet oluşursa yaratcı o yarattığı kişinin bunda samimi olup olmadığını denemek ve onun bu halinde ne kadar kalıcı ve devamlı oldğunu sınamak için ona çeşitli zorluklar ve onun istemediği hadiselerle onu imtahan edecektir eğer ki O yaratılmış kişi bütün bunlara sabredip yaratıcıya olan samimi ve ısrarlı itaatını devam ettirirse ona Yaratıcı tarafından büyük mükafat olan onun ebedi kurtuluşuna sebep olacak İnşirah-ı Sadr ( Kalp Gözünün Açılması ) hadisesini verir ki bunun Ona ışığında yürüyeceği ve onunla kemala ereceği bir Nur Işık verir bu Peygamberlere velilere verilen Rehber işıktır
Kalp gözünün açılması denen çok ciddi olan olay tamamen ilahi takdire dayalı bir  hadisedirki öyle kolay kolay herkese verilmez Hz Muhammede olan samimi ve gerçek bir teslimiyetin neticesinde meydana gelir,
Taklidi imandan tahkiki imana geçişin başlangıcıdır bu demektirki neye inandığını görmeye başlamak anlamında demektir...

Dünya üzerinde kalp gözü açılmış insan sayısı çok azdır nerdeyse yok denecek kadar azdırki bu bu olayın ne kadar ciddi ve mühim bir ilahi hal olduğunu gösterirki Kalp gözünün açılması demek Yaratıcının O kimseyi sevip diğerleri arasından çekip çıkarması onu diğerlerinden ayrı tutması ona değer vermesi ona ilahi sırlarını açması demektir...
Kalp gözü açılmış olan kişi Cenneti ve Cehennemi görür doğruyu ve yanlışı bilmeye başlar melekut alemini seyr eder cevresindeki yaratılmışları gerçekte oldukları gibi maskesiz ve gerçek vasıfları ile görür, kalp gözü açılmış kişi Yaratıcıdan başka kimseden korkmaz ve çekinmez yaratıcının rizası onun için en mühin şeydir başkasınınki onu mutlu etmez

İslamın dışında bulunan bazı öğretilerde ki metodlar usuller yada kavramlar bir yere kadar bu hakikate olan yolda insanı bir noktaya kadar götürebilir asıl amaç olan hakikate ulaşma gayesine ulaştıramaz çünkü mutlak hakka ve hakikate vakıf olmak için son nebi peygamber olan Hz Muhammede tabi olmak mutlak şarttır
Kur'ana tabi olmadan onun öğretilerini gerçek anlamda yaşamadan hakka vasıl olmak asla münkün olamaz ... bazı uzak doğu öğretilerinde bahsi geçen Çakraları açmak yani bilinç yükseltmek vs hallerin gerçek anlamda aktif olabilmesi Kur'ana gerçek anlamda onun öğretilerini doğru uygulamak kesinlikle şarttır bunun dışındaki uygulamalarda asla amaç hasıl olmaz! 

çünkü gerçeğe giden yol nerden başlarsanız başlayın Kur'anda biter, İçinde bulunduğumuz bu nizamın sahibine teslim olunmadan içinde yaşadığımız bu alemlerin yaratıcısının emrine itaat edilmeden Hakka asla vuslat gerçekleşmez...uzun lafın kısası Kur'anı kabul etmeden mutlak gerçeğe kesinlikle ulaşılmaz Kur'anı kabul etmeden gerçeğe ulaştığını zann edenler büyük bir gaflet ve şaşkınlık içerisinde kalmışlardır onlar sadece gerçeği yaşadığını zann ederler ama asla yaşayamaz- gerçeğe ulaşmak ise Kur'anı gerçekte olduğu gibi anlamak bilmek ve ona gerçek anlamda hakkı ile tabi olmakla münkün olabilir 

Kusursuz yani noksansız akla bir bilince akla şuura sahip olmak ancak Kur'ana hakiki manada teslim olup onun emir ve yasaklarını yaşamakla münkün olabilir bunlar yapılmadan aklı tam olmak kesinlikle münkün olamaz Kur'anın öğretilerini kabul etmeyen akıl noksandır tam değildir eksiktir eksik akıl insanı şaşkınlıkta bırakır ve gerçek mutluluk için yeterli değildir

 
Kur'an-ı Kerîm'in doksandördüncü suresi, sekiz ayet, yirmidokuz kelime ve yüzüç harftir. Fasılaları, kâf, elif ve be harfleridir. Sure Mekkî olup "şerh" suresi diye de adlandırılır. "Duha" suresinden sonra inmiştir ve konusu da bu surenin konusuyla yakından ilgilidir. Hatta bazı âlimler bu iki sureyi bir sûre saymıştır...

"Duha" suresi, vahyin birkaç gün kesilmesi ve Resulullah'ın gönlüne bir sıkıntının çökmesi üzerine inmiş gönlüne ferahlık gelmişti. İnşirah suresi bu ferahlığı pekiştirerek şanını yüceltmekte ve ona verdiği nimetleri sıralamaktadır.

Surenin meali şöyledir:

"Biz senin göğsünü açmadık mı? Atmadık mı üzerinden yükü? Ki (o ağırlığından) sırtını çatırdatmıştı! Senin şanını yükseltmedik mi? Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Evet her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. O halde (işlerinden) boş olduğun zaman uğraş (ibadetle meşgul ol) ve Rabbine rağbet et (O'nun rızasını, O'nun sevgisini kazanmağa çalış)"

Bu surede anlatıları şerh-i sadr yani Hz. Peygamberin göğsünün yarılması olayından maksadın ne olduğu tartışılmışsa da genellikle İsra hadisesindeki şerh-i sadr olduğu kabul edilmiştir. Hz. Peygamber bir defa, on yaslarında, bir defa da Mirac öncesinde "göğsün genişletilmesi ameliyesi" ne tabi tutulmuştur. Sure, insanın manevî bakımdan yetişmesinde, kemâle ermesinde büyük önemi olan "İnsan sadrı"na dikkati çekmektedir.

Sûreye ad olan "göğsün genişlemesi (şerh-i sadr)" olayının ilkini Allah Resulu şöyle açıklar: Ebû Hureyre (r.a), Hz. Peygamber'e, ilk peygamberlik belirtisinin ne olduğunu sorar. Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle cevap verir: "On yaşlarında iken sahrâya (çöl) çıkmıştım. Başımın üstünde bazı sesler işittim. Bir adam diğerine, "İşte bu o değil mi" diye soruyor, diğeri "evet" diyordu. Bunlar daha önce gördüğüm hiçbir kimseye benzemiyordu. Yürüyerek yanıma geldiler. Birisi kollarımdan tuttu. Hiçbir şey hissetmiyordum. Birisi "yan yatır" dedi. Zorlamadan ve çekmeden beni yatırdılar. Birisi, "göğsünü yar" dedi. Göğsüme çıktı, kan ve acı olmaksızın, göreceğim şekilde göğsümü yardı. "Kin ve hasedi çıkar" dedi. Kan pıhtısı benzeri şeyleri çıkarıp attı. "Şefkat, merhamet ve rahmet doldur" dedi. Çıkardığı şey gümüşe benziyordu. Sonra sağ ayağımın baş parmağını hareket ettirdi ve şöyle dedi: Haydi git ve selâmet bul". Oradan, küçüklere karşı şefkatli büyüklere karşı merhametli olarak döndüm" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 139; İbn Kesir, Tefsîru'l Kur'ani'l-Azîm, İstanbul 1985, VIII, 451)
Taşınması Hz. Peygamber'e ağırlık veren yükün sırtından atılması "geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlanmış olması"dır. Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "Allah, bu fethi sana, geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamak, üzerine olan nimetini tamamlamak, seni dosdoğru bir yola iletmek ve seni sanlı bir zaferle muzaffer kılmak için ihsan etti" (el-Feth, 48/2-3).

Hz. Peygamber'in şanının yüceltilmesi; kelime-i şehadet, ezan, namazdaki tehiyyât, Allahumma salli ve Allahumma bârik duaları gibi doğrudan O'nunla ilgili dua ve niyazlarda açıkça görülür. Ancak, onun ins ve cinnin peygamberi oluşu, âlemlere rahmet olarak gõnderilmesi, evrensel ve son tevhîd dinini temsil etmesi en büyük şereftir.

Ruh safiyetini bulunca

Muhyiddin ibn Arabî k.s. Hazretleri der ki: İnsanî ruh, tabiatın perdelerinden yani bütün gaflet ve günah çeşitlerinden temizlenip Rabbi ile arasındaki bütün perde ve engellerden kurtulunca, ilâhi izinle melekleri, felekleri seyreder, kalplere inen ilim, hal, düşünce ve benzeri şeyleri görür ve bilir. (İbn Arabî, et-Tecelliyâtü’l-İlâhiye (Beyrut 2002), s. 121-122)


Her zorluktan sonra kolaylığın iki defa tekrar edilerek bildirilmesi, müminleri zorlukları göğüslemeye teşvik etmektedir. Her gecenin gündüzü, karanlığın aydınlığı olduğu gibi, zulmün arkasından da adâletin, küfrün ardından İslâm hâkimiyetinin gelmesi umulur. Ancak bu kolaylıklara ulaşmak için yüce Allah'a yönelme ve kulluk gereklidir.Kalp Gözünün Açılması - İnşirah-ı Sadr Nedir Nasıl Olur ?, kalp gözü ne zaman açılır, kalp gözü nasıl açılır, kalp gözü inşirahı sadr olayı nedir ne zaman olur, arınma nasıl olur
free web counter for craigslist
Web Traffic Count

1 yorum:

  1. ben iyi birimiyim değilim benim görüşüm yazdıklarınızada inıyorum peki bu devirde bu kadar haram giyinen nefsine düşen becilleşen insan ların arasında nasıl olacak o mertebeye ulaşacağım

    YanıtlaSil