5 Temmuz 2013 Cuma

Kalp Gözünün Açılması - İnşirah-ı Sadr Nedir Nasıl Olur ?

Kalp Gözünün Açılması - İnşirah-ı Sadr Nedir Nasıl Olur ?

Ulûl'elbab'a göre Kalp gözü'nün açılması basit ve sanıldığı kadar kolay bir durum değildir! kalp gözünü açmak insan için ebedi kurtuluşun ilk basamaklarından olan çok mühim ve büyük bir hadisedirki bu öyle sanıldığı gibi herkese verilmeyen ilahi takdirin emri ile olan bir manevi haldir, bu hali gerçek anlamda yaşayan insanların sayısı yok denecek sanılandan çok ama çok azdır ... 

O duayı bu kadar bu duayı O kadar okumakla Kalp gözü açılmaz eğer öyle olsaydı bugün kalp gözü açık insandan geçilmezdi, Kalp gözünün açılması tamamen kişinin Hakka olan teslimiyetine ve samimiyetine bağlı olan bir manevi haldir ki tamamen ilahi bir lutufdur bu manevi hadise Hakka ve onun Elçilerine olan gerçek ve samimi bir teslimiyetin sonucudur her devirde veyahut dönemde Kalp gözü açık olan sayılı seçkin zevat vardır ortalıkta dolaşan kalp gözünün açık olduğunu iddia eden bazı kimselerin ise samimiyeti O kadardır... çok dua okumakla çok tesbih çekmekle kalp gözü açılmaz esas olan kalbini hakka teslim etmektir buda çok zor ve benlik sahibine ağır gelen bir vazifedir- kalbini Hakka teslim etmek ise Hakkı bilmekle münkün olabilir onun için bir rehber şarttır kendi kendine doğal olarak kalp gözünün açılmasıda münkün olabilir ama bu ihtimalde binde bir demiş bilenlerKalp gözünün açılabilmesi için kişinin menfi benlikten egoist düşüncelerden içselleştirdiği bir takım düşünce ve tabulardan tamamen sıyrılması onlardan kurtulması en zaruri ve gerekli şarttır,  

Hakka samimi ve içten bir teslimiyet oluşursa O kimsede işte O zaman Hak O kimsenin bu halinde teslimiyetinde samimi olup olmadığını denemek ve onun bu halinde ne kadar kalıcı ve devamlı oldğunu sınamak denemek için ona çeşitli zorluklar ve onun istemediği hadiselerle onu imtahan eder eğer ki O kimse bütün bunlara sabredip hakka olan samimi ve ısrarlı itaatını devam ettirirse ona Mutlak Yaratıcı olan Hak  tarafından büyük mükafat olan onun ebedi kurtuluşuna sebep olacak İnşirah-ı Sadr ( Kalp Gözünün Açılması ) hadisesini verir ki bunun Ona ışığında yürüyeceği ve onunla kemala ereceği bir Nur Işık verir bu Peygamberlere velilere verilen Rehber işıktır

Kalp gözünün açılması denen çok ciddi olan olay tamamen Hakkın takdirene dayalı bir  hadisedirki öyle kolay kolay herkese verilmez Mutlak Yaratıcı olan Hakka samimi ve gerçek bir teslimiyetin neticesinde meydana gelir,
Taklidi imandan tahkiki imana geçişin başlangıcıdır bu demektirki neye inandığını görmeye başlamak anlamında demektir...

Dünya üzerinde kalp gözü açılmış insan sayısı çok azdır nerdeyse yok denecek kadar azdırki bu bu olayın ne kadar ciddi ve mühim bir ilahi hal olduğunu gösterirki Kalp gözünün açılması demek Mutlak Yaratıcı Olan Hakkın O kimseden razı olup diğerleri arasından çekip çıkarması onu diğerlerinden ayrı tutması ona değer vermesi ona ilahi sırlarını açması demektir...
Kalp gözü açılmış olan kişi Cenneti ve Cehennemi görür doğruyu ve yanlışı bilmeye başlar melekut alemini seyr eder cevresindeki mahlukatı gerçekte oldukları gibi maskesiz ve gerçek vasıfları ile görür, kalp gözü açılmış kişi Haktan başka hiç bir şeyden korkmaz ve çekinmez yaratıcı olan Hakkın rızası onun için en mühin şeydir başkasınınki onu mutlu etmez

gerçeğe ulaşmak için dünya üzerinde bulunan birbirinden farklı yollar usuller öğretiler mevcuttur burda esas olan bağlı bulunduğu ve gerçeğe ulaştıracağına inandığı bir öğretiyi içsel bir teslimiyetle sıkı bir samimiyetle uygulamaktır ...
Kusursuz yani noksansız bir düşünceye veyahut bilince şuura sahip olmak ancak varlığın yaratıcısına olan hakiki manada teslim olup onun emir ve yasaklarını uygulamakla münkün olabilir bunlar yapılmadan aklı tamamlamak kesinlikle münkün olamaz 

Kur'an-ı Kerîm'in doksandördüncü suresi, sekiz ayet, yirmidokuz kelime ve yüzüç harftir. Fasılaları, kâf, elif ve be harfleridir. Sure Mekkî olup "şerh" suresi diye de adlandırılır. "Duha" suresinden sonra inmiştir ve konusu da bu surenin konusuyla yakından ilgilidir. Hatta bazı âlimler bu iki sureyi bir sûre saymıştır...

"Duha" suresi, vahyin birkaç gün kesilmesi ve Resulullah'ın gönlüne bir sıkıntının çökmesi üzerine inmiş gönlüne ferahlık gelmişti. İnşirah suresi bu ferahlığı pekiştirerek şanını yüceltmekte ve ona verdiği nimetleri sıralamaktadır.

 

Surenin meali şöyledir:
"Biz senin göğsünü açmadık mı? Atmadık mı üzerinden yükü? Ki (o ağırlığından) sırtını çatırdatmıştı! Senin şanını yükseltmedik mi? Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Evet her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. O halde (işlerinden) boş olduğun zaman uğraş (ibadetle meşgul ol) ve Rabbine rağbet et (O'nun rızasını, O'nun sevgisini kazanmağa çalış)"

Bu surede anlatıları şerh-i sadr yani Hz. Peygamberin göğsünün yarılması olayından maksadın ne olduğu tartışılmışsa da genellikle İsra hadisesindeki şerh-i sadr olduğu kabul edilmiştir. Hz. Peygamber bir defa, on yaslarında, bir defa da Mirac öncesinde "göğsün genişletilmesi ameliyesi" ne tabi tutulmuştur. Sure, insanın manevî bakımdan yetişmesinde, kemâle ermesinde büyük önemi olan "İnsan sadrı"na dikkati çekmektedir.


 Sûreye ad olan "göğsün genişlemesi (şerh-i sadr)" olayının ilkini Allah Resulu şöyle açıklar: 
Ebû Hureyre (r.a), Hz. Peygamber'e, ilk peygamberlik belirtisinin ne olduğunu sorar. Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle cevap verir: "On yaşlarında iken sahrâya (çöl) çıkmıştım. Başımın üstünde bazı sesler işittim. Bir adam diğerine, "İşte bu o değil mi" diye soruyor, diğeri "evet" diyordu. Bunlar daha önce gördüğüm hiçbir kimseye benzemiyordu. Yürüyerek yanıma geldiler. Birisi kollarımdan tuttu. Hiçbir şey hissetmiyordum. Birisi "yan yatır" dedi. Zorlamadan ve çekmeden beni yatırdılar. Birisi, "göğsünü yar" dedi. Göğsüme çıktı, kan ve acı olmaksızın, göreceğim şekilde göğsümü yardı. "Kin ve hasedi çıkar" dedi. Kan pıhtısı benzeri şeyleri çıkarıp attı. "Şefkat, merhamet ve rahmet doldur" dedi. Çıkardığı şey gümüşe benziyordu. Sonra sağ ayağımın baş parmağını hareket ettirdi ve şöyle dedi: Haydi git ve selâmet bul". Oradan, küçüklere karşı şefkatli büyüklere karşı merhametli olarak döndüm" 
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 139; İbn Kesir, Tefsîru'l Kur'ani'l-Azîm, İstanbul 1985, VIII, 451)

Mevlana Celaleddini Rumi Dîvân-ı Kebîr'de şöyle demektedir;Gönlü gereği gibi anlamak için bir zaman, gönül mahallesine girdim, orada kaldım. Böylece gönlün hâlinden bir iz, bir nişan aramaya koyuldum. Bakayım gönlümün halleri nedir? Nasıldır? Diye düşündüm. Gördüm ki, yalnız ben değil, bütün dünyâ ondan şikâyetçi, onun yüzünden feryâda düşmüş. Her ovada, her şehirde rastladığım bilginlerden, akıllı kişilerden gönüle dâir ne düşündüklerini, ne destanlar söylediklerini sordum. Hepsi de gönlün elinden yakındı, yaka silkti, hepsi de feryâda geldi. Bu hal bana dokundu. Gönül konusu üzerinde bir şüpheye zanna düştüm. Sonunda, bu konu üzerinde, aklın bir işe yaramadığını anladım da aklımı bıraktım. Gönüle doğru sefere çıktım, yola düştüm, fakat onun bulunmadığı hiçbir yer de görmedim. Aslında şu gönül, ârif ile mârufun, yâni bilen ile bilinen arasında tercümanlık edip durmada. Gönülün ne olduğunu ancak gönül sâhipleri bilir. Ruhsuz kişi, gönlün değerini ne bilsin? Sen gönülü ancak Allah kapısında, ilâhî dergahta bulabilirsin. Gönül filanda fişmanda bulunmaz. Âlemde kırık gönülleri onaran, eksiklikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya gücü yeten, her izi olanı, her izi bulunmayanı gereği gibi gören Allah'tan başkasında gönlü bulamazsın. Çünkü Allah, gönlü ev edinmiştir.
Kaynak: Can Şefik, Mevlânâ- Hayatı Şahsiyeti Fikirleri, Ötüken, 1995, s.414.

Taşınması Hz. Peygamber'e ağırlık veren yükün sırtından atılması "geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlanmış olması"dır. Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "Allah, bu fethi sana, geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamak, üzerine olan nimetini tamamlamak, seni dosdoğru bir yola iletmek ve seni sanlı bir zaferle muzaffer kılmak için ihsan etti" (el-Feth, 48/2-3).

Hz. Peygamber'in şanının yüceltilmesi; kelime-i şehadet, ezan, namazdaki tehiyyât, Allahumma salli ve Allahumma bârik duaları gibi doğrudan O'nunla ilgili dua ve niyazlarda açıkça görülür. Ancak, onun ins ve cinnin peygamberi oluşu, âlemlere rahmet olarak gõnderilmesi, evrensel ve son tevhîd dinini temsil etmesi en büyük şereftir.

Ruh safiyetini bulunca

Muhyiddin ibn Arabî k.s. Hazretleri der ki: İnsanî ruh, tabiatın perdelerinden yani bütün gaflet ve günah çeşitlerinden temizlenip Rabbi ile arasındaki bütün perde ve engellerden kurtulunca, ilâhi izinle melekleri, felekleri seyreder, kalplere inen ilim, hal, düşünce ve benzeri şeyleri görür ve bilir. 

 (İbn Arabî, et-Tecelliyâtü’l-İlâhiye (Beyrut 2002), s. 121-122)

Her zorluktan sonra kolaylığın iki defa tekrar edilerek bildirilmesi, müminleri zorlukları göğüslemeye teşvik etmektedir. Her gecenin gündüzü, karanlığın aydınlığı olduğu gibi, zulmün arkasından da adâletin, küfrün ardından İslâm hâkimiyetinin gelmesi umulur. Ancak bu kolaylıklara ulaşmak için yüce Allah'a yönelme ve kulluk gereklidir.Kalp Gözünün Açılması - İnşirah-ı Sadr Nedir Nasıl Olur ?, kalp gözü ne zaman açılır, kalp gözü nasıl açılır, kalp gözü inşirahı sadr olayı nedir ne zaman olur, arınma nasıl olur

free web counter for craigslist
Web Traffic Count

41 yorum:

 1. ben iyi birimiyim değilim benim görüşüm yazdıklarınızada inıyorum peki bu devirde bu kadar haram giyinen nefsine düşen becilleşen insan ların arasında nasıl olacak o mertebeye ulaşacağım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Güzel kardeşim dediğin doğrudur . Şu zamanda ne ahlak kalmış ne maneviyat; gerçi milletin nasıl bir ahlaka sahip olup nasıl giyindiği bizi ilgilendirmez o ayrı mesele . Fakat bu şartlar altında gözünü haramdan kacırıp nefsini terbiye eder ve iman ile ibadette bulunursan Allah`ın mükafatı o yönde olur. :-)

   Ayrıca ibadet kalp gözü için mi yapılır ? Asli olan ibadet , doğru niyete sahip olup Allah rızası yolunda yapılmaz mı? Dediğim gibi kardeş sen Allah rızası yolunda ibadet et , ne zaman Allah`ta yok olursan o zamandır en güzel mükafatlar . Hadi selametle . :-)

   Sil
  2. Bir Allah dostu bulacaksın. ona itaat edecek bağlanacak ve dediklerini yapmaya çalışacaksın. Verdiği görevleri gerçekleştireceksin.

   Sil
  3. Kardeşim Var Sen Bilmiyorsun Yeni bosna GEYLANİ DERGAHI VAR İÇERİ GİR HİMMET İSTE TÖVBE AL GİR İTİKATA 5 AY BAK KABİN NASIL AÇILIYOR BEN HEP GİDERİM CUMARTESİ GÜNLERİ ARKADAŞIM DA ORADA 4-5 GÜN İTİKATTA KALDI KALP GÖZÜ NASIL AÇILDI RÜYASINDA DÜNYAYA GÖK TAŞI ÇARPTIĞINI GÖRMÜŞ ERTESİ GÜNN RUSYAYA GÖKTAŞI ÇARPTI. VAR VAR SEN BİLMİYORSUN DAHA NELER VAR NE İLİMLER

   Sil
  4. Onlara karşı sabret ve güler yüzlü ol. Onlardan ayrıınca Rabbini uzun uzun düşün ve an tefekkür et zikret.Herşeyden kesilerek Rabbine yönel. Umulurki Allah geçmiş ve gelecek günahlarını bagıslar ve seni yüksek bir mertebe ile şereflendirir. Bu Allaha kolaydır.

   Sil
  5. Kulluk mertebe için yapılmaz. Allah'ı hiçbir karşılım beklemeden sevmelisin. O dilerse sana mertebe verir dilemezse seni zelil eder. Umulurki kurtuluşa eresiniz der. Sen seveceksin bi beklentin olmadan O'nun rızasını kazanmaya çalışacaksın. Lütfederse şükredeceksin kahrederse sabredeceksin. En önemlisi bu...

   Sil
 2. Çok doğru söylüyosunuz Hikmet bey bu devirde o kadar kötü insanlar varki yani ibadetle hiç ilgisi olmayan ve haram yiyen nefsinin peşine düşmüş insanlar biz bu insanlarin yaninda mümkün değil bu mertebeye ulaşamayız ALLAH bu insanlara hidayetlikler versin Aminn...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Asıl bu zamanda Allah`a sımsıkı inanma kulluk etme zamanıdır yok böyle olmaz demekle topluma örnek adam bulamassak halimiz vahim şüphesiz Allah`ın gücünü hepimiz biliriz değil böle hiristiyan bi toplum bile olsa Allah`ın izniyle her türlü iyi kul oluruz tek gereken şey irade inanç sabır ve iman =)

   Sil
 3. Zor cenneti kazanmak kolay değil Allah bizlere rahmet ve mağfiret eylesin. İlk yapacağınız iş bir mürşit bulmak ve ona tabi olmak bizleri hakka hızlı bir şekilde ulaştırmaya vesile olacaktır inşallah

  YanıtlaSil
 4. Hizmet kardeşim

  YanıtlaSil
 5. Bence burda yazılanların çoğu doğru ama atlatılan birşey var. Herkes farklı yaratılışlı o yüzden kalp gözü açılmayan insan kötü insan değil onu kaldıracak kuvveti olmadığından kalp gözünün açılmaması onun için daha hayırlı bu herkesin kaldıracağı bir durum olmadığından herkes peygamber evliya olamıyor her insan farklı yaratılmıştır makamı da farklıdır. Allah dilemeseydi yaratmazdım sevmeseydi iman vermezdi muslüman bir vatanda doğmak Allah'ın bir lütfü iman en büyük bir mucize bizde buna şükredip ilim öğrenip o ilimle amel edip bunun hakkını vermeye çalışmalıyız

  YanıtlaSil
 6. allahu teala cc sıgınıyorum tum gunahlarımdan ne kalp gozunun acılması bız helak olmayalımda başka birşey ıstemeyız imanımın kurtuluşu bize yeterde artar bile imansızlıktan munafıklıktan ve helak olmaktan allaha sıgınıyorum

  YanıtlaSil
 7. ey ALLAHIN kulu hikmet kardeşim ALLAH RESULÜNÜNDE AKTARMIŞ OLDUĞU GİBİ 'İNNEM'EL EAMALU BİN NİYET VE İNNEMA Lİ KULLİMRİİM MA NEVA' AMELLER NİYETLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLİR HER NİYET EDEN AMEL ETTİĞİNİN KARŞILIĞINI BULACAKTIR.YANİ SEN NİYET ET VE GÖRMEZDEN GELMEYE ÇALIŞ GÖRDÜĞÜNÜDE UYARMAYA ÇALIŞ Kİ ALLAH YAPMIŞ OLDUĞUN AMELLERİN KARŞILIĞINI MUTLAKA VERECEKTİR.

  YanıtlaSil
 8. Bir Kamile murside bağlanarak Adıyaman menzil deki ALLAH DOSTUNU ZİYARET ET O İLACINI VERİR SANA KARDESIM

  YanıtlaSil
 9. Hiç kimsenin ve hiç birşeyin endişesine düşmeden, kendin olmaya çabalayarak.

  YanıtlaSil
 10. Arkadaşlar kalp gözümü açmak istiyorum ne yapmalıyım

  YanıtlaSil
 11. En basit olay kalp gözünü açma olayıdır şuan bizim yapmış olduğumuz günahlardan dolayı kalplerimiz perdelenmis mühürlenmistir normal samimi kalp le allaha ibadet eden günahtan arininca açılır bunun ilmini yöntemini bilmek lazım her anahtar her kapıya olmaz sadece kendisinin anahtarı uyan kapıyı açar denemek isteyen 90 günde kalp perdesi ni kaldırır engec oda sizler için mertebeleri mertebesi isimli kitap çıkaracağım yöntemini en ince ayrıntılarına kadar allah izin verirse yazacağım etraftaki hic bir kitap ledün ilmini aciklamiyor yanlış yonlendiginizden perdeler kalkmiyor bilen de sırlar elimden alınır diye korkuyordu 5 yıl içinde allahın izniyle yazacagim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. abi sosyal medyadan taip edebilrmiyim sizi ve abi bi sorum var insanlar yok şu emrime girecek yok benim melegim olacak cinim olacak uçucam vs boyle şeylere bel baglıyor ben ALLAH cc a ulaşan hakk a sayik olanlardan sadık olanlardan olmak istiyorum siz de bu yaratılanlara bel baglayıcılardan degilsiniz dimi ? esselam

   Sil
  2. Sizinle Nasıl iletişime gece bilirim..? Sizin yazılarınızı okumak istiyorum..sizi enazından sosyal medyadan takip edebileceğim bi alan varmı..?

   Sil
  3. Bildiklerini benimle paylaşabilirmisin?

   Sil
  4. Kardeşim kalp gozunun açılması iyi bir şey midir. Herkes kaldırabilir mi. Ruhani aleme kapı açalım rahmani olanı görelim edelim derken ya şeytani olan görünürse. Kapıdan o da girerse. Kim nasıl dayansın sürekli korkunç sahneler görmeye. Nur görmek her zaman nasip olmuyor.ayrıca Allah dilediğine verir. Herkese vermek doğru değil. Bence siz de sırlarınızı kendinize saklayın. Ya da insanları uyarın ve doğruya yönlendirin.

   Sil
  5. Allah rizasi icin sizden yardim alabilir miyim ben insAllah acmak icin cabalicam.bir kac bilgi sadece

   Sil
 12. Kardesim ilk yorumun cevabinda diyosunki bir allahin kuluna itahat et ee biz yalnızca allaha itahat etmiyecekmiyin kurani kerimde ne diyo yalnızca rabbinize itahat ediniz diye...

  YanıtlaSil
 13. Beni aydınlatrsanız sevinirim

  YanıtlaSil
 14. ben gelecegi gordum resim olarak net duamin kabul oldugunu zannediyordum farkettimki allah gercekten dunyadan gecen insanlara el acmayan dunyada bicbirsey istemiyorum diyerek her arzudan vazgecmek lazim nefs kontrol eder benlikten siyrilirsan ve yanina tarak tas haric hicbirsey almazsan gercekten aci gorunce peygamberlerde yasadi dersen allaha cikar degil acizlik utancla istersen kalp zikir hali akil allah ile olursa kalp gozu acilir akil belli olgunluga gelince sana buyuk keramet ufacik onemsiz gelir tabi kalici degildir gafletle geri alinir cikisin dususu muhtemeldir olmeden ol ayagini seven gelmesin yanlizlik susmak dusunmekten tat aldiginda basarirsin allaha emanet olun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. abi facebbok adrsin varmı ne güzel yazdın :/ duygulandım

   Sil
 15. ben gelecegi gordum resim olarak net duamin kabul oldugunu zannediyordum farkettimki allah gercekten dunyadan gecen insanlara el acmayan dunyada bicbirsey istemiyorum diyerek her arzudan vazgecmek lazim nefs kontrol eder benlikten siyrilirsan ve yanina tarak tas haric hicbirsey almazsan gercekten aci gorunce peygamberlerde yasadi dersen allaha cikar degil acizlik utancla istersen kalp zikir hali akil allah ile olursa kalp gozu acilir akil belli olgunluga gelince sana buyuk keramet ufacik onemsiz gelir tabi kalici degildir gafletle geri alinir cikisin dususu muhtemeldir olmeden ol ayagini seven gelmesin yanlizlik susmak dusunmekten tat aldiginda basarirsin allaha emanet olun

  YanıtlaSil
 16. Değerli kardeşlerim, kalp gözününün açılması herkesin kaldırabileceği bir yük değildir. Etrafınızdaki insanların suret değiştirdiğini (hayvan vb göründüğünü ) düşünün, nasıl yaşayacaksınız. bu devirde daha da zordur. O nedenle kalp gözünün açılmasını istemeden derece yüksekliği için dua edilmeli.

  YanıtlaSil
 17. Elinize gonlunuze sağlık bizi bilgilendirdiginiz icin :) bazi arkadaslarimiz kalp gozu nasil acilir bu dunyada insanlarin yuzunden demisler :) arkadaslar aklinizi basiniza alin "ALLAH BIR DIR TEKDIR O YUCEDIR"diyin ibadetlerinizde ALLAH RIZASI Icin yapin bilinki o herseyi gorendir. Kalp gozunuzu acmaya calismayin siz once Allah icin samimiyetinizi ortaya koyun ibadet edin . En son ne zaman basinizi secdeye koyup ictenlikle Allah diyip elinizi acip dua ettiniz? Siz once bunlari yapin eminim YUCE RABBIM ne yapicagini bilir :))

  YanıtlaSil
 18. Elinize gonlunuze sağlık bizi bilgilendirdiginiz icin :) bazi arkadaslarimiz kalp gozu nasil acilir bu dunyada insanlarin yuzunden demisler :) arkadaslar aklinizi basiniza alin "ALLAH BIR DIR TEKDIR O YUCEDIR"diyin ibadetlerinizde ALLAH RIZASI Icin yapin bilinki o herseyi gorendir. Kalp gozunuzu acmaya calismayin siz once Allah icin samimiyetinizi ortaya koyun ibadet edin . En son ne zaman basinizi secdeye koyup ictenlikle Allah diyip elinizi acip dua ettiniz? Siz once bunlari yapin eminim YUCE RABBIM ne yapicagini bilir :))

  YanıtlaSil
 19. Elinize gonlunuze sağlık bizi bilgilendirdiginiz icin :) bazi arkadaslarimiz kalp gozu nasil acilir bu dunyada insanlarin yuzunden demisler :) arkadaslar aklinizi basiniza alin "ALLAH BIR DIR TEKDIR O YUCEDIR"diyin ibadetlerinizde ALLAH RIZASI Icin yapin bilinki o herseyi gorendir. Kalp gozunuzu acmaya calismayin siz once Allah icin samimiyetinizi ortaya koyun ibadet edin . En son ne zaman basinizi secdeye koyup ictenlikle Allah diyip elinizi acip dua ettiniz? Siz once bunlari yapin eminim YUCE RABBIM ne yapicagini bilir :))

  YanıtlaSil
 20. Elinize gonlunuze sağlık bizi bilgilendirdiginiz icin :) bazi arkadaslarimiz kalp gozu nasil acilir bu dunyada insanlarin yuzunden demisler :) arkadaslar aklinizi basiniza alin "ALLAH BIR DIR TEKDIR O YUCEDIR"diyin ibadetlerinizde ALLAH RIZASI Icin yapin bilinki o herseyi gorendir. Kalp gozunuzu acmaya calismayin siz once Allah icin samimiyetinizi ortaya koyun ibadet edin . En son ne zaman basinizi secdeye koyup ictenlikle Allah diyip elinizi acip dua ettiniz? Siz once bunlari yapin eminim YUCE RABBIM ne yapicagini bilir :))

  YanıtlaSil
 21. neden bir mürşid arayışı olsunki. mesela siz annenizi kardeşinizi veya çocuğunuzu sevmek için kimsenin yardımına aracı olmasına ihtiyacınız yok değilmi...rabbimizle aramıza neden birilerini sokalımki.benim rabbimi sevmem için kimseye ihtiyacım yok.yıllarca cenneti bile korkuyla anlattılar.idrak edelim.fatihanın 4.ayeti herşeyi anlatıyo. YANLIZ SANA İBADET EDER YANLIZ SENDEN YARDIM DİLERİZ onusuz namaz kılamazsın.rabbimizi sevmek ilahi aşkı bulmak varken neden rabbimizden korkalım.rabbimden korkum var ancak hakkıyla ibadet edememekten korkarım.allah lafzına bakın İLK HARF ELİF.İlk emir ikra yani elif.elif sevgi. korku dolu bir din anlattılar yıllarca.allah seni taş eder... biz lut kavmimiyizkiii.ne diyor
  yunus emre:KURAN OKURSUN BOYDAN BOYUNCA
  ELİF NE DEMEKTİR BİLMEZSİN HOCA
  AGAH OLALIM YUNUSA BAKIN MEVLANAYA BAKIN ŞEMSE BAKIN HEPSİ SEVGİYİ ANLATTILAR YILLARCA
  sevgiyle bakın sevgi görün.merhametlilerin en merhametlisi o değilmi. nefsini bilen rabbini bilir diyor.nefsinizi gördünüzmü.sorun günümüz şeylerine nefslerini biliyorlarmı.ama edeptendir soru sorulmaz derler.EN KIYMETLİMİZ İMANIMIZDIR.agah olun nefsinizi bilmeden rabbe yolculuk kapalıdır.girersen o kapıdan alem varmış alem içinde der şaşarsın.

  YanıtlaSil
 22. Bir hadis-i Şerifte peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ahir zamanda (Kıyamete Yakın) Orta yerde çirkin (furşiyat) kötü işler apaçık olacak eğer oaradan geçenlerden bir kişi; bu işi burada yapmayın biraz ötede yapın dese Cenneti kazanacaktır. Ebu Bekir as rivayettir .

  YanıtlaSil
 23. hocam kalp gozu acik olan biri sigara icermi

  YanıtlaSil
 24. Allah hayırlısı nasılsa öyle eyler inşallah

  YanıtlaSil
 25. Önce kalb ALLAH diyecek sonra LETAİFLER ALLAH diyecek bütün beden ALLAH diyecek bir mürşide varmadan olmaz ara bul maksada ulaş

  YanıtlaSil
 26. Siz bunun kolay olduğunu mu zannediyorsunuz? Insanlardan hayranlardan başka çeşit çeşit yaratılanı görmek iletişim kurmak insanların aklindakini bilmek gerçekte suretini görmek kolaymı zannediyorsunuz? Bunu yaşayan bilir ben deliriyorum sandım gitmediğim yer kalmadı kapatmak istedim şeyhim sabret vazifen var dedi rukyeci oldum bu öyle kolay değil insanları kandırmayın. Allahi isteyin Allahtan isteyin Allaha sığının siz Rabbinizin rızasını isteyin. Herkezin kaldırabileceği yük farklıdır her ağaç hurma ağacı olamaz. Selametle...

  YanıtlaSil
 27. Arkadaşlar ilk önce kamil mürşit bi hoca bulmak o seni baştan asagı temizler günah kirinden seni Allah a makbul bir kul yapar kalp gözünü boş verin Allah bizden razı olsun yeter zaten gerisi gelir

  YanıtlaSil
 28. Arkadaşlar çeşitli kaynaklardan derlediğimiz konu ile ilgili bilgileri buraya yazmaya çalıştık!
  ...varsa bir hatamız Allah cc bizi affeder inşallah bu bilgiler tamamen merak edenlere azda olsa yardımcı olmak amaçlıdır dileyen istediği yerden daha geniş araştırma yapabilir hepinizin anlayışınıza saygılar

  YanıtlaSil